دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی نمونه های خوش خیم خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

آنسفالیت ناشی از پاسخ های سیستم ایمنی

| تعداد بازدید : 4983

انسفالیت لیمبیک پارانئوپلاستیک، یک گروه از سندرم های پارانئوپلاستیک را شامل می شود که در این سندرم دستگاه لیمبیک مغز توسط انواع مختلفی از سرطان که شایعترین آنها سرطان ریه و پستان می باشد تحت تاثیر آنتی بادیهای آنتی نورونال قرار می گیرد . در نتیجه د مراحل اولیه تومور که تشخیص به روشهای معمول آزمایشکاهی یا تصویر برداری ممکن نیست بیماران دچار سرطان با تظاهرات روانپزشکی مثل افسردگی و اضطراب مراجعه می نمایند و با یک تشخیص روانپزشکی تحت درمان قرار می کیرند . پس‌از گذشت زمان که معمولا بین چند ماه تا چند سال طول می کشد بیماری اصلی که همان سرطان است مشخص می شود.

 

 

آنسفالیت ناشی از پاسخ های سیستم ایمنی

سندرم های پارانئوپلاستیک – نورولوژیک 

Paraneoplastic – Neurologic Syndromes (PNSs)

این سندرم ها اختلال هایی هستند که با رشد تومورها در ارتباط اند. هر چند، این تومورها به طور مستقیم عامل بروز این بیماری ها نیستند، اما متاستاز تومور و یا عوارض جانبی داروهای سایتواستاتیک یا رادیوتراپی، می توانند عوامل زمینه ساز PNS باشندبسته  به نوع تومور و آنتی ژن هایی که بیان می کند، سیستم ایمنی مجموعه ای از اتوآنتی بادی های اختصاصی آنتی ژنهای توموری تولید می نماید که این اتوآنتی بادی ها به آنتی ژن های مستقر در بافت های عصبی متصل شده و تخریب این بافت ها را موجب می شوند. شایع ترین تومورهای زمینه ساز PNS ، تومورهای ریوی هستند.  تومورهای بیضه و پستان نیز در مرتبه بعد قرار دارندآنتی بادی های دخیل در ایجاد و بروز سندروم های پارانئوپلاستیک نورولوژیک و بیماری های مرتبط با آنها، در ادامه آورده شده اند.

 

Neuronal Nuclear Antibody 1 (ANNA-1 antibody = Anti-Hu)

این آنتی بادی ها نشانه ای از حضور تومورهای کوچک ریوی (small cell carcinoma of lungs)   می باشند.بخش های مختلفی از بافت عصبی ، می توانند هدف Anti-Hu قرار گیرند که شامل کورتکس مغز، گانگلیوم پایه دی انسفالون، مخچه، اعصاب کرانیال، اعصاب سوماتیک محیطی و سیستم عصبی اتونومیک می باشند.

 Anti-Hu  با چندین بیماری نورولوژیک در ارتباط است که مهمترین آنها عبارتند از:

 •  Limbic encephalitis 

 • Encephalopathy

 •  Hypothalamic dysfunction

 •  Breinstem encephalitis

 • Transvers myelitis Sensory neuropathy

 • Dysautonomia

 

Neuronal Nuclear Antibody 2 (ANNA-2 antibody = Anti-Ri)

 Anti-Ri  در بیماران مبتلا به سرطان پستان و سرطان غدد لنفاوی گزارش شده است. مهمترین اهداف عصبی این آنتی بادی ، کورتکس مغز و بافت مخچه هستند.علاوه بر این، همانند Anti-Hu ، در برخی سندروم های پارانئوپلاستیک نیز قابل ردیابی است که مهمترین آنها عبارتند از:

 •  Limbic encephalitis

 •  Encephalopathy

 •  Opsoclonus/Myoclonus

 •  Transvers myelitis

 

Neuronal Nuclear Antibody 3 (ANNA-3 antibody = Anti-Y

 این آنتی بادی نیز از عوامل دژنره کننده بافت های عصبی مرکزی به شمار می آید. کورتکس و مخچه از مهمترین بافت های هدف آنتی بادی های ضد Yo می باشند. از جمله مهمترین تومورهای مرتبط با Anti-Yo  ، می توان به تومورهای ریوی و آدنوکرسینومای مری اشاره کرداختلالات عصبی مرتبط با Anti-Yo شامل موارد زیر است:

 • Limbic encephalitis

 •  Encephalopathy

 •  Myocolonus

 

Collapsin Response Mediator Protein 5 Antibody (CRMP5 antibody = Anti-CV2)

پروتئینی است که به خصوص در مغز بالغین رشد یافته، به وفور یافت می شود و به عنوان تعدیل کننده پاسخ های دندریتیک سل و سیناپتیک، در سلول های Purkinje شناخته می شود.اتوآنتی بادی های ضد CRMP5 اغلب با تومورهای کوچک ریوی و تومور اپیتلیال تیموس (thymoma) در ارتباط هستند.. Anti-CRMP5 در برخی موارد PNS نیز یافت می شوند، شامل:

 •   Limbic encephalitis

 •  Chorea

 •  Hypothalamic dysfunction

 • Cerebellar ataxia

 •  Bulbar motor neuropathies

 •  Retinopathy

 •   Myelopathy

 •  Sensory neuropathy

 •  Hyperexcitability syndrome

 

Araneoplastic Antigen Ma Antibodies  (PNMA antibodies = Anti-M)

این آنتی بادی های بر علیه گروهی از پروتئین های اونکونورنال بنام  ( Ma1,2,3 ) Ma تولید می شوند.. Anti-Ma با تومورهای کوچک ریوی و پستان مرتبط هستند.

 مهمترین اختلال های نورولوژیک مرتبط با این آنتی بادی ها عبارتند از:

 •  Limbic encephalitis

 • Hypothalamic dysfunction

 •  Parkinsonism

 •  Brainstem encephalitis

 

Sry-Box Transcription Factor 1 Antibody (Anti-SOX1)

 Anti-SOX  در افراد مبتلا به تومورهای کوچک ریوی گزارش شده است.این آنتی بادی به طور مشخصی  با سندروم نورولوژیک- نئوپلاستیک Lambert-Eaton Myasthenic  در ارتباط است.

 

Titin Antibody (Anti-titin)

 Titin یک پروتئین غول آسا است که نقش مهمی در الاستیسیته عضلات داردآنتی بادی های ضد titin به شدت با تومورهای اپیتلیال تیموس ارتباط دارندشناخته شده ترین اختلال نورولوژیک مرتبط با این آنتی بادی ها، Myasthenia Gravis است.

 

Neuronal Calcium Sensor Protein Antibody (NCSP antibody = Anti- Recoverin)

آنتی بادی های ضد این پروتئین با بیماری کوری نئوپلاستیک CAR (cancer-associated retinopathy  در ارتباط هستند. این آنتی بادی ها باعث مرگ آپوپتوتیک سلول های گیرنده نور می شوند.

 

 Glutamic Acid Decarboxylase Antibody (Anti- GAD 65)

 آنتی بادی های ضد گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز، در تشخیص موارد ابتلا به دیابت ملیتوس نوع 1 ، از ارزش بالایی برخوردار هستندعلاوه بر این، Anti-GAD65 ، یک مارکر تشخیصی برای تایید بیماری های نورولوژیک نیز هست که شامل :

 •  Stiff-person syndrome

 •  Autoimmune encephalitis,

 •  Cerebellitis,

 •  Brain stem encephalitis,

 •   Myelitis

 

Purkinje cells Antibodies (Anti-PCA)

 سلول های    Purkinje   بزرگترین نورون های مغز هستند که در لایه   Purkinje  مخچه  وجود دارندآنتی بادی های ضد این سلول ها، با تومورهای کوچک ریوی و همچنین سرطان پستان ارتباط دارند.

 موارد PNS مرتبط با Anti-PCA  در زیر ذکر شده اند:

 •   Limbic encephalitis   

 •  Encephalopathy

 •  Cerebral ataxia

 •  Brainstem encephalitis

 •  Bulbar motor neuropathies

 • Motor neuropathy

 

Amphiphysin Antibody (Anti-Amphisysin)

Amphiphysin   پروتئینی است که در مغز به فراوانی یافت می شوند و دو نوع از آن وجو داردآنتی بادی های ضد این پروتئین در بیماران مبتلا به تومورهای ریوی یافت می شوند.  مهمترین بیماری نورولوژیک مرتبط با این آنتی بادی ها، Stiff-person syndrome می باشدسایر سندروم های مرتبط عبارتند از:

 •  Encephalopathy

 •  Myelopathy

 •  Sensory myopathy

 

Neuronal Calcium Sensor Protein Antibody (NCSP antibody = Anti- Recoverin)

 آنتی بادی های ضد این پروتئین با بیماری کوری نئوپلاستیک(CAR (cancer-associated retinopathy  . در ارتباط هستند. این آنتی بادی ها باعث مرگ آپوپتوتیک سلول های گیرنده نور می شوند.

 

Glutamic Acid Decarboxylase Antibody (Anti- GAD 65)

 آنتی بادی های ضد گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز، در تشخیص موارد ابتلا به دیابت ملیتوس نوع 1 ، از ارزش بالایی برخوردار هستندعلاوه بر این، Anti-GAD65 ، یک مارکر تشخیصی برای تایید بیماری های نورولوژیک نیز هست که شامل :

 •  Stiff-person syndrome

 •  Autoimmune encephalitis,

 • Cerebellitis,

 • Brain stem encephalitis,

 • Myelitis

 

تشخیص آزمایشگاهی  سندروم های پارانئوپلاستیک- نورولوژیک

•  نمونه مورد استفاده برای تشخیص اتوآنتی بادی ها مرتبط با سندروم های پارانئوپلاستیک-نورولوژیک، سرم و مایع مغزی- نخاعی می باشدبهترین روش تشخیص اتوآنتی بادی های مرتبط با PNS ، روش ایمونوفلورسنس غیرمستقیم (IIFA) است.سوبسترا یا همان آنتی ژن مورد استفاده برای تشخیص اتوآنتی بادی ها، برش های بسیار نازک سلول ها و یا بافت های مختلف مغز می باشد.

تکنیک ایمونوفلورسنس موزاییک (Immunofluorescence Mosaic Biochip Technique = IMBT) ، تکنیکی پیشرفته برای ردیابی و شناسایی تمامی اتوآنتی بادی های درگیر در PNS به طور همزمان می باشد

در این تکنیک، به جای استفاده از یک سوبسترا ، چندین سوبسترای مختلف از بافت عصبی ، برای تشخیص همزمان اتوآنتی بادی های مرتبط با  PNS، بر روی یک اسلاید کوت شده است. بنابراین توصیه می شود که به جای درخواست تک به تک، تمامی این اتوآنتی بادی ها به صورت یک پانل کامل  برای آزمایشگاه ارسال شود.

تشخیص سریعتر و هزینه کمتر برای بیمار، از مزایای دیگر روش IMBT می باشد.

تست تاییدی برای تشخیص  PNS،  وسترن بلات (WB)  می باشد.  با استفاده از تکنیک   EUROLINE ، امکان شناسایی تمامی آنتی بادی های مرتبط با  PNS فراهم شده است.

•  پانل تشخیصی پارانئوپلاستیک – نورولوژیک، یک تست ارزشمند با دو کاربرد است ؛ یکی تشخیص اختلالات نئوپلاستیک بافت های مختلف و دیگری، تشخیص سندروم های  نورولوژیک مرتبط با حضور تومورها.


 


نویسنده

به کوشش مرکز آموزش های تخصصی آزمایشگاه اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647