دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تشخیص ایمونولوژیک سندرم آنتی فسفولیپید (APS)

| تعداد بازدید : 5666

سندروم آنتی فسفولیپید Antiphospholipid syndrome APS یک بیماری اتوایمون یا خود ایمنی است که تازه شناخته شده است. در این بیماری که بیشتر در زنان جوان دیده میشود آنتی بادی هایی برعلیه ماده ی فسفولیپید که بطور طبیعی در بدن وجود دارد ساخته میشود. مهمترین علامت بالینی سندروم آنتی فسفولیپید لخته شدن خون در وریدها و شریان های بدن است. این سندروم معمولا همراه با بیماری های دیگری دیده شود که شایعترین آنها بیماری لوپوس است. اهمیت این بیماری در ارتوپدی افزایش احتمال سیاه شدن سر استخوان ران است.

 

 تشخیص ایمونولوژیک سندرم آنتی فسفولیپید (APS)

مکانیسم ایجاد سندروم آنتی فسفولیپید چیست

سندروم آنتی فسفولیپید یک بیماری اتوایمون یا خود ایمنی است. در این دسته از بیماری ها سیستم دفاعی بدن به اشتباه، بر علیه بافت های خودش عمل میکند و آنتی بادی های میسازد. در سندروم آنتی فسفولیپید آنتی بادی برعلیه دسته ای از مولکول ها به نام فسفولیپید ساخته میشود. این وضعیت موجب افزایش انعقادپذیری خون شده که نتیجه آن لخته شدن خون در شریان و وریدها و در نتیجه انسداد آنها است. بطور مثال لخته میتواند در شریان های تغذیه کننده قلب ایجاد شده و موجب انسداد آنها و در نتیجه بروز سکته قلبی شود. حدود یک سوم کسانی که در سن زیر 50 سالگی دچار سکته قلب میشوند به این سندروم مبتلا هستند. این بیماری در زنان 5 برابر شایعتر از مردان است و بیشتر در سنین 40-30 سال دیده میشود.

علائم سندروم آنتی فسفولیپید چیست

در سندروم آنتی فسفولیپید لخته ممکن است در شریان های مغزی ایجاد شده و با انسداد آنها موجب سکته مغزی شود. از دیگر مشکلاتی که به علت سندروم آنتی فسفولیپید ایجاد میشود ایجاد لخته در شریان های جفت و در نتیجه سقط جنین است. این بیماری یکی از علل عمده سقط جنین هایی است که علت خاص دیگری برای آن پیدا نشده است.در این بیماری لخته میتواند در وریدها بخصوص وریدهای عمقی ساق ایجاد شود بطوریکه 20-15 درصد علل لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق همین سندروم آنتی فسفولیپید است.

در سندروم آنتی فسفولیپید ممکن است در شریان های تغذیه کننده سر استخوان ران لخته ایجاد شود و این لخته میتوان با انسداد این عروق موجب قطع جریان خون در تمام با قسمتی از سر استخوان ران شود. قطع جریان خون موجب سیاه شدن سر استخوان ران میشود که از علل مهم درد و محدودیت حرکتی در مفصل ران است. سیاه شدن سر استخوان ران در صورت شدید شدن و پیشرفت میتواند موجب بروز ساییدگی و آرتروز در مفصل ران شود.

 

تشخیص آزمایشگاهی سندروم آنتی فسفولیپید چیست

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ اﺯ ﺗﻆﺎﻫﺮاﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ و اﻧﺴﺪاﺩ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻘﻄ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ اﻳﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎیی ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻣﻨﻔﻲ ( ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ یا aPLs) ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﻟﻴﭙﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 

اﺧﻴﺮا ﺑﺘﺎ 2 ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻦ1 β2-glycoprotein-I (β2GPI) ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺘﻲ ﮊﻧﻬﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺑﺮاﻱ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺰا ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎ 2 ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻦ1 ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﺡ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻆﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻱ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺘﺎ2 ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻦ1  ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻭاﻛﻨﺸﻬﺎﻱ اﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﭘﻼﻛﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ اﻧﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﺭﮔﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ و ﺟﻔﺖ اﺭاﻳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﺑﺘﺎ 2 ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻦ 1 و ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﻟﻴﭙﻴﻦ (cardiolipin ) ﺩﺭ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻂﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺩﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ و ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩاﻳﻤﻦ ﺭا ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ; ﺑﺮاﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎﻝ اﺟﺰاﻱ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻄ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﺘﻲ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ,ﭘﺪﻳﺪﻩاﻱ  ﺑﻨﺎﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺭا اﻏﻠﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ اﻧﻮاﻉ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﺩﻳﺪ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫد ﻛﻪ ﺑﻂﻮﺭ اﺳﺎﺳﻲﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻴﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭﺗﺗﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻂﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ بسیارﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﺗﻆﺎﻫﺮاﺕ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺩاﺭﻧﺪ.

.

اﻧﺪاﺯﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭ ﺷﺪﻩ; ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮاﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭ اﻳﻦ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﺮﮒ و ﻣﻴﺮ ﺁﻥ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺪﻭﺩ 50% اﺳﺖ. ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ, ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻣﻼ ﻭاﺿﺢ، ﺑﺴﻴﺎﺭ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ.

اﻣﺎ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻄ ﺗﻌﺪاﺩ ﻛﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺩاﺭا ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻱ ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎﻝ ﺑﺮاﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻻﻳﺰا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻡ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭﺩ ﺳﺎﭘﻮﺭﻭ(Sapporo standard) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻻﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻱ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻱ اﺭائه ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ.

منبع: Euroimmun


نویسندگان

نیلوفر نقشینه، دپارتمان ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس آزمایشگاه اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647