دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

تشخیص سرولوژیک عفونت بورلیا بورگدوفری

| تعداد بازدید : 2930

بیماری لایم یک بیماری باکتریای است که از طریق نیش کنه های جنس Ixodes انتقال پیدا می کند. باکتری بورلیا عامل ایجاد کننده بورلیوزیس یا بیماری لایم است. مهمترین گونه بیماریزای بورلیا برای انسان گونه Borrelia Burgdorferi sensulato می باشد. عفونت با بورلیا می تواند موجب تظاهرات پوستی ، عصبی یا اختلالات داخلی شود.

 تشخیص سرولوژیک  عفونت بورلیا بورگدوفری

تشخیص بیماری لایم یا بورلیوزیس

اولین مرحله از تستهای غربالگری حساس( الیزا یا IIFT) به وسیله آنتی ژن VIsE انجام می شود و آنتی بادیهای ساخته شده علیه این آنتی ژن اصلی بورلیا را شناسایی می کند. در اولین مراحل عفونت بورلیوزیس امکان منفی بودن نتایج این تستها وجود دارد. بنابراین بررسی های ثانویه باید 1-2 هفته پس از بورلیوزیس انجام شود. در افراد مستعد بورلیوزیس مغزی آنتی بادیهای اختصاصی بورلیا باید در سرم و CSF هردو بررسی شود.

اگر نتایج تستهای غربالگری مثبت یا روی مرز باشد باید به وسیله تستهای تاییدی بررسی گردد. ایمونوبلات یک روش مناسب برای این کار است زیرا این تست یک افتراق صحیح بین آنتی بادیهای ساخته شده علیه آنتی ژنهای اختصاصی و غیر اختصاصی ایجاد می کند. با افزودن باندهای آنتی ژنی VIsE به نوار تست به حساسیت تست IgG افزوده می شود( از 40% به 62% در مرحله اریتم مهاجر). الگوی واکنش دهندگی باندهای آنتی ژنی مختلف در تشخیص بیماری و مرحله عفونت کمک کننده است. واکنش دهی مثبت باندهای آنتی ژنی در همراهی با علائم کلینیکی نشان دهنده عفونت حاد و یا ابتلای سابق بیماری است. اگر ایمونوبلات نتیجه منفی برای IgG و یا IgM داشته باشد( پس از نتیجه مثبت تست غربالگری)، احتمال عفونت عموماً منتفی می شود. اگر از نظر کلینیکی فرد مشکوک به عفونت بورلیا باشد گونه های دیگر بورلیا مورد بررسی قرار می گیرند.

نتیجه روی مرز ایمونوبلات در ترکیب با علائم کلینیکی باید به وسیله تستهای بیشتر دنبال شود تا مرحله بیماری مشخص شود. برای بررسی کامپیوتری نتایج تستها،EUROIMMUN برنامه های کامپیوتری EUROLineScan و EUROLabOffice را طراحی نموده است. نتایجی که امکان دارد برای ایمونوبلات بورلیا وجود داشته باشد در جدول زیر آمده است.

تفسیر

IgM

IgG

عدم وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا. در مواردی که علایم کلینیکی وجود دارد تستها باید مجددا 1-2 هفته بعد تکرار شود.

روی مرز یا منفی

روی مرز یا منفی

وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا و مراحل ابتدایی عفونت. وجود عفونت مزمن بعید است. امکان وجود باقیمانده آنتی بادیهای IgM پس از درمان موفق وجود دارد.

مثبت

روی مرز یا منفی

وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا و مراحل ابتدایی عفونت. آزمایشات بیشتر برای بررسی مرحله بیماری و رد عفونت سابق پیشنهاد می شود. علایم کلینیکی باید در نظر گرفته شود.

روی مرز یا منفی

مثبت ( 1 یا 2 باند اختصاصی)

وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا و مراحل ابتدایی عفونت.  همچنین امکان وجود تظاهرات تاخیری و غیر معمول نیز وجود دارد. عفونت بهبود یافته گذشته فقط در موارد نادر وجود دارد. بررسی های سرولوژیک در طول بیماری در صورت لزوم پیشنهاد می شود.

مثبت

مثبت ( 1 یا 2 باند اختصاصی)

وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا نشان دهنده عفونت مزمن است (تظاهرات تاخیری). امکان مراحل ابتدایی عفونت بعید است.

روی مرز یا منفی

مثبت (بیش از 2 باند اختصاصی)

وجود آنتی بادی اختصاصی علیه بورلیا نشان دهنده عفونت مزمن است (تظاهرات تاخیری). امکان  مراحل اولیه بیماری در عفونت ثانویه نمی تواند رد شود. امکان وجود آنتی بادیهای باقیمانده از عفونت بهبود یافته قبلی وجود دارد.

مثبت

مثبت (بیش از 2 باند اختصاصی)

 

 

تست های غربالگری نوع I : تست IIFT آنتی بادی علیه بورلیا به علاوه VIsE و OspC (EUROPLUS)

به وسیله ترکیب کردن اسمیرهای باکتریایی B. afzelii و B. burgdorferi همراه با آنتی ژن نوترکیب VIsE و OspC تخلیص شده، به حساسیت این تست نسبت به آزمایشهای ایمونوفلورسانت معمول افزوده شده است. در اسمیر سلولی آنتی ژن VIsE از دست می رود زیرا بورلیا این آنتی ژن را فقط در شرایط داخل بدن بیان می کند و در شرایط محیط کشت بیان آن وجود ندارد. با این طیف وسیع آنتی ژن EUROPLUS و آنتی بورلیا IIFT همراه با VIsE و OspC حساسیت بسیار بالایی را دارا می باشد. بنابراین برای غربالگری بسیار مناسب است.

داده های کلینیکی:

در مطالعه ای بر روی 577 کارگر جنگل و 100 دهنده سالم خون حضور آنتی بادیهای ضد بورلیا مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب بورلیا افضلی و بورلیا بورگدوفری برای IgG حساسیت حدود 94% و برای IgM حساسیت 77% را دارا بود ( در واقع 137 سرم برای IgG و 34 سرم برای IgM در تست الیزا و وسترن بلات مثبت بود). استفاده از بیوچیپهای دارای VIsE و یا Ospc این حساسیت را تا 98% و 91% افزایش داد. آنتی ژنهای VIsE تنها ، اختصاصیت 100% و برای Ospc 98% را نشان دادند (234 نمونه IgG و 181 IgM  در الیزا و وسترن بلات منفی بود.   

 

Prevalence blood donors

sensitivity

Anti-Borrelia antigens

IgM

n=92

IgG

n=87

IgM

n=34

IgG

n=37

3%

28%

77%

94%

Borrelia afzelii

3%

28%

71%

93%

Borrelia burgdorferi

-

5%

-

89%

VIsE

4%

-

85%

-

OspC

3%

28%

77%

94%

B. afzelii+ B.burgd

-

29%

-

98%

B. afzelii+ B.burgd+ VIsE

7%

-

91%

-

B. afzelii+ B.burgd+ OspC

 

تست غربالگری II : تست الیزای آنتی بادی علیه بورلیا همراه با VIsE (IgG) و آنتی بورلیا الیزا (IgM) :

سطوح آنتی بادیهای ضد بورلیا بورگدوفری در مطالعه ای بر روی 500 فرد سالم به روش الیزا مورد سنجش قرار گرفت. سطح کات آف برابر با 20 RU/ml بود و آنتی بادی ضد بورلیا  5% (IgG) و 2% (IgM)  در افراد شرکت کننده مثبت بود.

اطلاعات کلینیکی: میزان 364 نمونه سرم از بیماران داری بورلیوزیس در فازهای مختلف بیماری جمع آوری شد و همچنین 5763 نمونه کنترل(53 بیمار با سایر بیماریهای عفونی، 20 بیمار با بیماریهای روماتوئیدی و 500 کنترل سالم). این نمونه ها با تستهای الیزا EUROIMMUN Anti-Borrelia plus VIsE و EUROIMMUN Anti-Borrelia ELISA(IgM) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

EUROIMMUN Anti-Borrelia plus VIsE(IgG)

Anti-Borrelia ELISA(IgM)

n

Panel

 

IgG/IgM[%]

IgM[%]

IgG[%]

91

68

76

205

Erythema migrans

96

49

90

80

Neuroborreliosis

94

43

84

49

Borrelia arthritis

93

21

93

14

Acrodermatitis chron.atrop

100

50

100

16

Facial paralysis

 

 

شیوع: شیوع آنتی بادیهای ضد بورلیا در پنل کنترل (سایر بیماریهای عفونی: آنتی CMV مثبت برابر 18 نفر، آنتی EBV مثبت برابر 28 نفر، آنتی بادی ضد توکسوپلاسما مثبت تعداد 7 نفر، بیماریهای روماتوئیدی : APF مثبت برابر 10 نفر، RF(IgM) مثبت برابر 10 نفر).

EUROIMMUN Anti-Borrelia plus VIsE(IgG)

Anti-Borrelia ELISA(IgM)

n

Panel

 

IgM[%]

IgG[%]

11

13

53

Other infectious disease

0

15

20

Rheumatic disease

2

5

500

Blood donors

2

6

573

Total

تست های تاییدی: ایمونوبلات آنتی بورلیا (EUROLINE-WB , EUROLINE-RN-AT , EUROLINE-RN-AT-adv)

EUROLINE-WB .I : ترکیبی از لاین بلات و وسترن بلات

تکنیک EUROLINE-WB آنتی بورلیا مزایای دو روش یورولاین و وسترن بلات را تواماً دارا می باشد.

عصاره آنتی ژنی کامل بورلیا افضلی همراه با غشای آغشته با VIsE نوترکیب به عنوان مارکر تشخیصی شروع بیماری (بدون در نظر گرفتن گونه) ما را قادر به شناسایی واکنش های معمول کرده و حساسیت بیشتر را ایجاد می کند. وجود نتیجه مثبت VIsE (IgG) یا حضور باند p25/OspC (IgM) امکان تشخیص سریع بیماری را فراهم می کند.

 

داده های کلینیکی:

در بر روی 115 نمونه بیمار روش EUROLINE-WB آنتی بورلیا استفاده شده است که شیوع بصورت زیر می باشد:

 

IgG/IgM [%]

IgM [%]

IgG [%]

n

Panel

83

57

51

47

Erythema migrans

81

33

78

27

Neuroborreliosis

94

6

94

33

Borrelia arthritis

100

13

100

8

Acrodermatitis chronica atrophicans

 

EUROLINE-RN-AT.II : ترکیب خاص آنتی ژنهای اختصاصی بورلیا

روش EUROLINE-RN-AT رنج کاملی از آنتی ژنهای بورلیای مورد نیاز در تشخیص را در یک فرمت مناسب لاین بلات فراهم آورده است. علاوه بر مارکرهای مهم تشخیصی فازهای اولیه بیماری، یعنی OspC و VIsE از گونه های مختلف، این تست شامل مارکر بسیار اختصاصی p39 (Bmp) و مارکر فاز دیررس بیماری یعنی p83  نیز می باشد. این تست همچنین حاوی لیپیدهای ایمونوژن طبیعی می باشد که از بورلیا جدا شده اند و در یک غشا جمع آوری شده اند. علاوه بر این آنتی ژنهای ایمونوری اکتیو دارای اختصاصیت بالا برای شناسایی آنتی بادیهای ضد بورلیا به وسیله روش های بیواینفورماتیک آنالیز ژنوم بورلیا و طراحی مولکولی تولید شده اند . به علاوه روش EUROLINE-RN-AT (IgG) برای سنجش intrathecal آنتی بادیهای سنتز شده در نوروبورلیوزیس نیز مناسب می باشد.

EUROLINE-RN-AT , IgG(n=617)

Anti-Borrelia antigens

Specificity [%]

Sensitivity [%]

98.6

65.5

VIsE B. afzelii

98.6

88.5

VIsE B. burgdorferi

95.3

67.6

VIsE B. garinii

100

25.1

Lipid B. afzelii

99.6

25.1

Lipid B. burgdorferi

95.3

53.7

P83

98.6

61.3

P39

95.7

48.7

OspC

97.5

20.7

P58

99.3

8.9

P21

100

7.1

P20

99.3

9.1

P19

99.3

22.4

P18

 

 

EUROLINE-RN-AT , IgM (n=644)

Anti-Borrelia antigens

Specificity [%]

Sensitivity [%]

99.4

4.9

VIsE B. burgdorferi

99

15.9

P39

99

88.2

OspC native B. afzelii

99.2

77.1

OspC native B. burgdorferi

99.8

84.1

OspC native B. garinii

 

III . EUROLINE-RN-adv : 30% اختصاصیت بیشتر ناشی از بهبود آنتی ژن OspC

آنتی بادیهای ضد OspC مهمترین مارکرهای سرولوژیک تشخیص عفونت بورلیا هستند (حساسیت بالای 90%). مطالعات بسیاری نشان داده اند که OspC طبیعی جدا شده از بورلیا (فرم دایمر) یک سوبسترای آنتی ژنی ایده آل می باشد. اگرچه استاندارد سازی تولید OspC طبیعی اغلب پیچیده و دشوار است و به همین دلیل استفاده از فرم مونومر و نوترکیب OspC ترجیح داده می شود. از آنجایی که عفونت بورلیا با مقادیر متوسط OspC مونومر به تنهایی قابل تشخیص نیست باید از غلظتهای بالا استفاده نمود. به این ترتیب نرخ تشخیص قابل قبول به دست می آید ولی هم هزینه بر است و هم میزان واکنشهای غیر اختصاصی بالا می رود. نوع خاصی از OspC در کیتهای EUROIMMUN بکار رفته که نسبت به فرم OspC قبلی 30% اختصاصی تر است و حساسیتی مشابه با فرم طبیعی OspC دارد. این فرم در کیت EUROLINE-RN-adv  (IgM) به کار رفته است. این تست لاین بلات امکان سنجش آنتی بادیهای ساخته شده علیه انواع گونه های پاتوژن بورلیا برای انسان از جمله B. spielmanii را فراهم می کند.

Prevalence of anti-OspC (IgM) [%]

n

panel

B. garinii

B. burgdorferi

B. afzelii

native

adv

native

adv

native

adv

64

66

54

69

61

65

150

Active borreliosis

19

13

13

13

13

13

16

Past infection

(persisting IgM)

0

0

0

0

0

0

10

Acute EBV

2

2

2

2

2

2

50

Pregnant women

2

4

4

6

4

4

50

Blood donors

References
https://www.euroimmun.com
Edited:By DR Jacqueline Gosink  , EUROIMMUN AG , Luebeck,Germany

نویسندگان

دکتر ریحانه رهنما، دپارتمان ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس آزمایشگاه اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647