دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

اندیکاسیون سنجش Inhibin B

| تعداد بازدید : 554

اندازه گیری Inhibin B برای کمک به تشخیص تومور های گرانولوزاسل و موسینوس اپیتلیال تخمدان به کارمی رود.مونیتورینگ بیماران با این تومورها نشاندهنده ی افزایش بیان (Over expression) آنالیت Inhibin B در آنها می باشد.

اندیکاسیون سنجش Inhibin B

اندازه گیری Inhibin B برای کمک به تشخیص تومور های گرانولوزاسل و موسینوس اپی تلیال تخمدان به کارمی رود. مونیتورینگ بیماران با این تومورها نشاندهنده ی افزایش بیان (Over expression) آنالیت Inhibin B در آنها می باشد. همچنین Inhibin B به عنوان یک اَدجُوانت برای FSH درطی ارزیابی ناباروری زنان مورد استفاده قرارمی گیرد.

این هورمون درپلاسنتا، کورپوس لوتئوم، هیپوفیز، گنادها وسلولهای سرتولی بیضه ها درمردان تولید می شود. FSH ترشح Inhibin B را ازسلولهای گرانولوزای فولیکولهای تخمدان تحریک می کند و ازسوی دیگر Inhibin B ترشح FSH را مهارمی کند.
درتقریبا ۸۹-۱۰۰% بیماران با تومورهای گرانولوزاسل و در ۵۵-۶۰% بیماران با تومورهای موسینوس اپیتلیال تخمدان افزایش Inhibin B مشاهده می گردد.نرمال بودن سطح سرمی Inhibin B نمی تواند وجود تومور رابه طورکامل ردّ کند به عبارت دیگر هیچگاه نباید Inhibin B level را به عنوان شاهد مطلقی برای وجود یا عدم وجود بدخیمی تفسیر کنیم.به طورکلی Inhibin B مانند بیشتر تومورمارکرها اختصاصی برای تشخیص یک بدخیمی خاص نمی باشد ومقادیر آن باتوجه به متد سنجش (Testing methodology) متغیر است. درمونیتورینگ بیماران با کانسر های شناخته شده ی تخمدان، سطح Inhibin B پس ازجراحی به سرعت کاهش یافته وحتی غیرقابل اندازه گیری (Undetectable ) می شود.


اندازه گیری Inhibin B درموارد بررسی رزیدوال تومور، عود و یا بیماری پیشرونده (Progressive) بسیارتوصیه می گردد.درعودبیماری به نظر می رسد سطح Inhibin B زودتر ازعلائم بیماری افزایش می یابد و بیماران درفروکش کردن بیماری (Remission) مقادیر نرمال Inhibin B رانشان می دهند.
 مقادیر Inhibin B درمردان سالم ازلحاظ باروری ، به میزان قابل ملاحظه ای ازمردان نابارور با اسپرماتوژنز غیر نرمال، بالاتر نشان می دهد. این هورمون وقتی به همراه FSH درخواست می گردد به مراتب مارکر حساس‌تری برای بررسی اسپرماتوژنز است درمقایسه بازمانی که FSH به تنهایی اندازه گیری شود.
هورمون Inhibin B به همراه FSH (روزسوم پریود) وAMH برای ارزیابی ‌تخمین ذخیره تخمدانی ( Ovarian Reserve) به کارمی رود.این سه آنالیت هورمونی در روش‌های ART (Assisted Reproductive Technology) بسیارزیاد مورد استفاده قرارمی گیرند درحالیکه میزان موفقیت (Successful rate) این متدها ارتباط معنی داری با سطح  سه هورمون ذکرشده ندارند.
مقدارInhibin B تحت تاثیر عوامل مختلفی قرارمی گیرد مانند چاقی ( کاهش ) ٫ PCOS (افزایش) ، مصرف OCP(کاهش ) ، تزریق Exogenous FSH (افزایش ) دارد.


نویسندگان

خانم دکتر فوزیه زادهوش (دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، دکتر محمدرضا عزیزی (دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی)، فهیمه امیر خانی ، هدی حیات مقدم

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 8 شب

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس erythronlab_bot@ دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

med@Erythron-lab.com

کد پستی : 76351-81647